Logo firmy NoDeT - szkolenie kurs badań wizualnych NDT VT PT MT UT, badania nieniszczące, metody wizualne

Terminy Kursów VT, PT, MT, UT

Najbliższe kursy NDT :
    

PT1+PT2:  25-30.11.2019 Bydgoszcz

  VT1+VT2:    2-6.12.2019 Bydgoszcz
         

powrót do strony głównej  
 

Szczegółowe informacje dla kandydatów na kursy badań nieniszczących

Warunki wstępne dla kandydatów na kursy VT1+VT2, PT1+PT2, MT1+MT2 zgodne z normą PN-EN ISO 9712

1. wykształcenie – kandydat powinien posiadać:
wykształcenie zawodowe techniczne z zakresu obróbki metali i minimum 1,5 roku praktyki w prowadzeniu badań nieniszczących w metodzie, w której stara się o przyjęcie na kurs pod nadzorem kwalifikowanych osób. Kandydat może posiadać wykształcenie zawodowe innej specjalności, lecz musi wtedy dodatkowo uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej przed komisją ośrodka szkoleniowego, sprawdzającej jego podstawową znajomość zagadnień związanych z obróbką metali;
 lub 
średnie wykształcenie techniczne z zakresu obróbki metali;
 lub
może posiadać średnie wykształcenie ogólne lub innej specjalności, lecz musi uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej przed komisją ośrodka szkoleniowego, sprawdzającej jego znajomość zagadnień związanych z obróbką metali.
Kandydaci do szkolenia na kursach badań nieniszczących zobowiązani są posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu matematyki oraz podstawową wiedzę o materiałach i procesach ich przetwarzania.
2. zaświadczenie o zdolności widzenia – kandydat musi posiadać wystawione przez lekarza pozytywne wyniki badań ostrości widzenia i rozróżnialności kolorów (nie starsze niż rok od daty wystawienia, patrz: formularz „Zaświadczenie o zdolności widzenia”).
3. praktyka - dla uzyskania certyfikatu kompetencji personelu badań nieniszczących (VT, PT, MT) wymagana jest praktyka przemysłowa w prowadzeniu badań nieniszczących w danej metodzie. Osoby starające się o uprawnienia 1. i 2. stopnia powinny wykazać się minimalną 4-miesięczną praktyką przemysłową we wnioskowanej metodzie i sektorze. W przypadku, gdy część praktyki przemysłowej nabywana będzie przez kandydata po pozytywnym zdaniu egzaminu, to jego wyniki pozostają ważne 2 lata od daty egzaminu lub do czasu uzyskania wymaganej całkowitej praktyki w zależności, która wartość jest większa.

Dokumenty wymagane na kursie i egzaminie:
1. Wniosek o wydanie certyfikatu potwierdzony przez pracodawcę lub niezależnego weryfikatora (formularz)
2. Zaświadczenie o zdolności widzenia potwierdzone przez lekarza okulistę lub optyka (formularz)
3. Zdjęcie legitymacyjne
4. Kserokopia świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/uczelni
5. Potwierdzenie wpłaty za szkolenie z egzaminem.

Czas trwania kursu:
VT1+VT2 : szkolenie teoretyczne i praktyczne - 4 dni, egzamin - 1 dzień
PT1+PT2 : szkolenie teoretyczne i praktyczne - 5 dni, egzamin - 1 dzień
MT1+MT2 : szkolenie teoretyczne i praktyczne - 5 dni, egzamin - 1 dzień.

Dokumenty wydawane po zaliczonym szkoleniu i zdanym egzaminie:

1. Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu
2. Zaświadczenie o zdanym egzaminie
3. Certyfikat kompetencji 2. stopnia
4. Legitymacja specjalisty badań nieniszczących
5. Umowa.

Zakres certyfikatu:

VT1+VT2
Sektory przemysłowe: PW - wytwarzanie, PE - badania przed i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem
Sektory związane z wyrobem: (w) - złącza spajane, (wp) - wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek, (t) – rury różnych średnic i grubości ścianek, (c) – odlewy, (f) – odkuwki.
PT1+PT2
Sektory przemysłowe: PW - wytwarzanie, PE - badania przed i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem
Sektory związane z wyrobem: (w) - złącza spajane, (wp) - wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek, (t) – rury różnych średnic i grubości ścianek, (c) – odlewy, (f) – odkuwki.
MT1+MT2
Sektory przemysłowe: PW - wytwarzanie, PE - badania przed i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem
Sektory związane z wyrobem: (w) - złącza spajane, (wp) - wyroby przerabiane plastycznie oprócz odkuwek, (t) – rury różnych średnic i grubości ścianek, (c) – odlewy, (f) – odkuwki.

Ważność certyfikatu:

Okres ważności certyfikatu kompetencji wynosi 5 lat licząc od daty wydania certyfikatu.

Odnowienie certyfikatu kompetencji:

Po upływie pierwszego okresu ważności certyfikatu jego posiadacz może odnowić certyfikat na dalsze 5 lat po przedstawieniu następujących dokumentów:
a) pozytywny wynik badań wzroku z ostatnich 12 miesięcy (formularz „Zaświadczenie o zdolności widzenia”),
b) dowód ciągłej i zadowalającej pracy, bez przerw w stosowaniu metody, dla której uzyskał certyfikat,
c) potwierdzenie swojego pracodawcy o braku uzasadnionych reklamacji do świadczonych przez niego usług objętych zakresem certyfikatu.
Posiadacz certyfikatu składa ww. dokumenty oraz wniosek o odnowienie certyfikatu w ciągu 6 miesięcy przed upływem jego terminu ważności. Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa na podstawie złożonej dokumentacji dokonuje oceny kompetencji posiadacza certyfikatu i wydaje decyzję o ponownym wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu kompetencji. W szczególnych przypadkach, decyzją Ośrodka, wniosek o ponowne wydanie certyfikatu przedstawiony w okresie do 12 miesięcy po upływie ważności certyfikatu może być również uwzględniony. Certyfikat zostaje wtedy odnowiony na nowy 5-letni okres ważności.

Recertyfikacja kompetencji:

Po upływie każdego drugiego okresu ważności (co każde 10 lat) posiadacz certyfikatu kompetencji 1. i 2. stopnia ma możliwość jego odnowienia na nowy 5-letni okres po złożeniu dokumentów wymienionych powyżej (jak przy odnowieniu certyfikatu) oraz po zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego, przeprowadzonego zgodnie z uproszczoną procedurą, podczas którego ocenia się aktualne kwalifikacje do prowadzenia badań nieniszczących.
Posiadacz certyfikatu zobowiązany jest z własnej inicjatywy do złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do recertyfikacji. Wymagana dokumentacja powinna być złożona w ciągu 6 miesięcy przed upływem terminu ważności certyfikatu kompetencji. Jeśli wniosek o recertyfikację złożony będzie po 12 miesiącach od daty wygaśnięcia certyfikatu, to wszystkie egzaminy (ogólny, specjalistyczny i praktyczny) dla stopnia 1. i 2. muszą być ponownie zdane z wynikiem pozytywnym.

Kandydaci na kursy RT2 ORS podlegają odrębnym wymaganiom.